دسته: جاوااسکریپت – if…else

شرط js

وقتیکه برنامه ای می نویسید، شرایطی وجود دارد که ممکن است نیاز به انتخاب یک مسیر از میان مسیرهایی داشته باشید. در چنین مواردی، بایستی از عبارات شرطی استفاده کنید که به برنامه تان اجازه می دهد تا تصمیمات درستی را گرفته و اقدامات صحیحی انجام دهید، در اینجاست که نیاز به if…else جاوااسکریپت احساس […]